منحني هاي شكنندگي براي ارزيابي آسيب پذيري سيستم هاي نگهدارنده تجهيزات

هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

21 الي 23 اردیبهشت 1388، شيراز - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: در مسير تكاملي ديدگاه طراحي بر مبناي عمكرد در مهندسي، روش هاي رايج ارزيابي عملكرد لرزه اي به سوي منحني شكنندگي متمايل شده است كه اين منحني ها احتمال تجاوز يك پارامتر نياز مهندسي از مقدار مشخص را به ازاي پارامتري از زلزله مي دهند. در اين تحقيق، يك روش تحليلي جهت توليد منحني هاي شكنندگي ارائه مي شود كه بر پايه مدل سازي عددي و تحليل غير المان محدود است. منحني هاي شكنندگي با در نظر گرفتن اثر اندر كنش خاك و سازه، مدل سازي سه بعدي و انتخاب مجموعه مناسبي از شتابنگاشت موجود ايجاد مي شود. به عنوان نمونه، روش محاسبه و نتايج براي يك سيستم نگهدارنده تجهيز نيروگاهي ارائه مي شود. براي رسبدن به هدف تحقيق از نرم افزار OpenSees (توسعه يافته در دانشگاه بركلي) استفاده شده است.