بررسي رفتار لرزه‌اي قابهاي مهاربندي شده زيپر

هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

21 الي 23 اردیبهشت 1388، شيراز - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: استفاده از قاب هاي مهاربندي شده شورون(V شكل معكوس)، بعنوان يكي از سيستم هاي باربر جانبي در سازه هاي فولادي رايج مي باشد. اين سيتسم ها داراي سختي و مقامت بالايي مي باشند ولي رفتار پس كمانشي ضعيفي از خود نشان مي دهند، به اين صورت كه در اثر كمانش مهاربند در يك طبقه يك نيروي نامتعادل كننده قائم در وسط دهانه تير وارد مي شود كه اين امر باعث تمركز خرابي رد آن طبقه و در نهايت انهدام سازه مي شود. براي مقابله با اين وضعيت مي توان المانهايي قائم (زيپر) مابين تيرها بگونه اي قرار دارد كه رأس مهاربندها را در ارتفاع بهمديگر اتصال دهد تا نيروي نامتعادل ايجاد شده در طبقه را، به طبقات بالاتر انتقال دهد، به چنين قابي اصطلاحا "قاب زيپر" گفته مي شود. در اين تحقيق يك مطالعه مقايسه اي بين رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي شده شورون و زيپر صورت گرفته است. براي اين منظور بر روي نمونه هاي مختلفي از قابهاي مهاربندي شده با تعداد طبقات 3، 6، 9، 12 و 15 تحليل هاي استاتيكي بار افزون و تحليل هاي ديناميكي تاريخچه زماني غير خطي با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS انجام يافته است. مدل هاي انتخاب شده مطابق ضوابط آيين نامه طراحي AISC-LRFD طراحي شده اند. جهت انجام آناليز ديناميكي غير خطي از شتابنگاشت هاي مربوط به هفت زلزله متفاوت استفاده شده است. بر اساس نتايج بدست آمده از آناليزها، مشاهده شده است كه شكل پذيري و ضرايب رفتار قابهاي مهاربندي شده زيپر بيشتر از قابهاي شورون مي باشند و همچنين رفتار ديناميكي قابهاي زيپر از لحاظ كنترل دريفت (تغيير مكان بين طبقاتي) مخصوصا در طبقات بالاتر مطلوب تر مي باشد.