مقايسه برخي از روش­هاي مختلف مدل­سازي سازه ­هاي داراي ديوار برشي بتني براي انجام تحليل­هاي استاتيكي و ديناميكي غيرخطي

هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

21 الي 23 اردیبهشت 1388، شيراز - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: امروزه براي انجام تحليل هاي غيرخطي، نرم افزارهاي كاربردي گوناگوني با قابليت ها ومحدوديت هاي مختلف در دسترس است. نحوه مدل سازي خصوصا در سازه هاي داراي ديوار برشي اهميت ويژه اي دارد. برخي از نرم افزارها امكان تحليل غيرخطي ديوار را به صورت مستقيم داشته و براي نرم افزارهاي فاقد اين ويژگي، ميتوان از روشهاي تقريبي مدلسازي استفاده نمود. در اين مقاله براي معرفي بعضي از روشهاي پيشنهادي موجود، ساختمان 4 طبقه اي موجود با سيستم دال و ديوار بتني را در نرم افزارهاي PERFORM-3MوETABS،SAP مدلسازي نموده و پس ازانجام تحليلهاي غيرخطي استاتيكي و ديناميكي بر روي اين مدلها، به مقايسه نتايج و منحني هاي حاصله پرداخته شده است.