شبيه سازي عددي مهاجرت گودال حفر شده در بستر رسوبي

هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

21 الي 23 اردیبهشت 1388، شيراز - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: پيش بيني ميدان جريان و غلظت روي گودال حفر شده در بستر رسوبي و همچنين نحوه رسوب گذاري، فرسايش و مهاجرت آن از اهميت زيادي در مهندسي رودخانه برخوردار است. بدين منظور، در اين مقاله يك مدل عددي دو بعدي بر اساس معادلات رينولدز و انتقال آشفتگي к-εϵ در تركيب با معادلات پخش - جابجايي رسوب معلق، انتقال بار بستر و بقا جرم ارائه شده است. معادلات حاكم با روش حجمهاي محدود روي يك شبكه محاسباتي جابجا نشده حل مي شوند. جهت اجتناب از تقريب مرزها نيز از يك سيستم مختصات منحني غير متعامد استفاده شده است. نتايج (ميدان غلظت و مهاجرت) با اطلاعات آزمايشگاهي فان راين (1980) مقايسه گرديده و موافقت خوبي نشان داده اند.