بهينه‌سازي سدهاي بتني با استفاده از الگوريتم‌هاي گروه ذرات و ژنتيك

هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

21 الي 23 اردیبهشت 1388، شيراز - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: در سال هاي اخير فعاليت هايي به منظور بهينه سازي مقطع سدهاي بتني انجام گرفته و در اين راه از روش هاي مختلفي از جمله الگوريتم ژنتيك (GA) استفاده شده است. الگوريتم گروه ذرات ،(PSO) يكي از جديدترين روش هاي جستجوي تصادفي است كه در بهينه سازي مسائل مقيد بكار گرفته مي شود. در اين مقاله، علاوه بر الگوريتم ژنتيك با استفاده از الگوريتم هوشمند گروه ذرات به بهينه سازي مقطع سدهاي بتني وزني پرداخته شده، دقت و سرعت دسترسي هر دو روش به پاسخ، مورد مقايسه و ارزيابي قرار مي گيرد. درضمن با توجه به تاثير بسزاي بكارگيري پارامترهاي مختلف در همگرايي و دقت نتايج الگوريتم گروه ذرات، 4 تركيب مختلف از اين پارامترها در قالب 4 الگوريتم مجزا بكار گرفته مي شود و مناسب ترين تركيب معرفي مي گردد.