بررسي اثرتوف سربيشه بر روي خواص مكانيكي و دوام بتن در شرايط محيطي مهاجم

هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

21 الي 23 اردیبهشت 1388، شيراز - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: اين پژوهش به بررسي تأثير جايگزيني پودر توف سربيشه بجاي سيمان مي باشد كه شامل دو مرحله است. در مرحله نخست تأثير جايگزيني سيمان پرتلند با پودر توف سربيشه بر مقاومت هاي فشاري و كششي بتن در سنين مختلف عمل آوري مورد ارزيابي قرار مي گيرد و در مرحله دوم طرح هاي اوليه كه داراي بيشترين مقاومت فشاري بوده اند انتخاب و پس از ساخت مجدد آنها، به مدت 120 روز در معرض سيكل هاي متوالي خيس شدن توسط محلول هاي مهاجم سولفات منيزيم 5% و تركيبي از 2/5% نمك طعام و خشك شدن در هوا قرار داده شده اند كه در نهايت در سن 120 روزگي مقاومت هاي فشاري نمونه هاي شاهد مقايسه شده اند. نتايج نشان مي دهند نفوذ مواد مهاجم در دو حالت شاهد و پوزولاني با نسبت آب به سيمان پايين تر، كمتر مي باشد و بتن پوزولاني نسبت به بتن شاهد داراي شرايط بهتري در محيط هاي مخرب مي باشد.