ارزيابي تخليه سريع در سدهاي خاكي

هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

21 الي 23 اردیبهشت 1388، شيراز - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: با وقوع پديده تخليه سريع در سدهاي خاكي، پايداري شيب بالادست بدنه كاهش مي يابد از مهمترين پارامترهاي موثر بر بروز اين پديده ،نفوذپذيري مصالح هسته وسرعت تخليه مي باشد كه هر كدام در اين مقاله جداگانه براي مقطع عرضي سد علويان بكمك مجموعه نرم افزاري GEO/SLOPE بررسي گرديده و با نتايج قرائتهاي صحرايي مقايسه شده است . نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه در مقدار نفوذپذيري 2/25×10-10 m/sec نرخ تخليه يك سانتي متر در روز نيز منجر به وقوع پديده تخليه سريع مي گردد و براي جلوگيري از بروز اين پديده مخرب، نفوذ پذيري هسته بايد در حدود m/sec 10-7 باشد.