بررسي وابستگي تغيير شكل بستر سواحل ماسه اي با اندازه ذرات رسوب

هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

21 الي 23 اردیبهشت 1388، شيراز - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: در اين پژوهش تاثير قطر متوسط ذرات رسوب (ِD5) در تغيير شكل بستر سواحل، با نمونه گيري از سسه مقطع درياي خزر و رسم پروفيل عرضي اين مقاطع، قبل و بعد از طوفان، مورد بررسي قرار گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار ANPM (مدل پيشرفته پروفيل ساحلي)، پروفيل تغيير شكل يافته (پس از طوفان) سه مقطع فوق تخمين زده و مقايسه بين تغيير شكل واقعي و پيش بيني شده توسط نرم افزار انجام گرفت. نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد كه تغيير شكل بستر سواحل با قطر متوسط ذرات بستر رابطه معكوس داشته، به طوري كه با كاهش اين پارامتر، تغييرات بيشتري در شكل بستر، پس از طوفان حاصل مي شود.