ارزيابي سه بعدي تراوش آب از سدهاي غيرهمگن ساخته شده در دره هاي تنگ (مطالعه موردي سد ستارخان)

هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

21 الي 23 اردیبهشت 1388، شيراز - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: آناليز تراوشي يكي از مهمترين مراحل درطراحي و بررسي ايمني و پايداري سدهاي خاكي است . معمولاً براي طراحي تراوشي سد خاكي، يك تحليل تراوش دو بعدي در مقطع ماكزيمم و يا مقطع تيپ سد به جاي تحليل تراوش سه بعدي انجام مي گيرد. در اين حالت، اثر شكل دره و نيز تغييرات خصوصيات مصالح در راستاي بعد سوم در نظر گرفته نمي شود . بنابراين اين ساده سازي، به ويژه در يك دره v شكل كه مقطع عرضي سد در امتداد دره شديداً متغير است و يا در حالتي كه شرايط خاصي از ناهمگني مصالح مانند نواحي خرد شده و گسلي در ساختگاه سد موجود است، مي تواند به مراتب دور از واقعيت باشد . در اين مقاله، تراوش آب از بدنه و پي سد خاكي ستارخان به عنوان مطالعه موردي در حالت جريان پايدار، به صورت سه بعدي مورد ارزيابي قرار مي گيرد و به منظور تعيين ميزان تفاوت ناشي از ساده سازي مسأله، نتايج حاصله با نتايج تحليلهاي دو بعدي و نتايج بدست آمده از رفتارنگاري از مجموعه ابزار دقيق نصب شده در بدنه و پي سد، مقايسه مي شوند . مقايسه نتايج تحليل سه بعدي و نتايج بدست آمده از رفتارنگاري از مجموعه ابزار دقيق نصب شده در بدنه و پي سد، حاكي از نزديكي مقادير هد فشاري اندازه گيري شده و محاسباتي با تحليل تراوش سه بعدي است . همچنين مشاهده مي شود كه خطوط جريان در اين سد كاملاً سه بعدي بوده و علت اصلي تمامي موارد اختلاف در تحليل هاي دو بعدي و سه بعدي، انحراف خطوط جريان به سمت دره در پايين دست سد و نواحي گسلي مي باشد.