پارامترهاي موثر پاسخ سازه ها در حركات افقي حوزه نزديك منبع لرزه زا

هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

18 الي 20 اردیبهشت 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: وقوع زمين لرزه هاي بزرگ در نزديكي شهرهايي كه در مجاورت گسل ها قرار گرفته اند، غير قابل انكار است. اين زمين لزره ها موقعي كه تحت اثر جهت انتشار گسلش در نواحي حوزه نزديك قرار بگيرند، در تاريخچه زماني جابجايي و سرعت و يا شتاب آنها، پالس هاي مشخصي ديده مي شود، كه سازه را تحت اثر اين پالس هاي شديد و سريع قرار مي دهند. اين پژوهش دو هدف را دنبال مي كند: 1) مقايسه پاسخ ديناميكي عير خطي سازه ها در اثر حركات زمين در حوزه نزديك و حوزه دور، و 2) بررسي رابطه بين مشخصات پاسخ ديناميكي سازه هاي مزبور با پارامترهاي مربوط به حركات زمين درحوزه نزديك لرزه زا (همچون نسبت هاي ، مدت زمان وشدت پالس) . براي رسيدن به اين اهداف، در اين پژوهش يك سازه سه بعدي فولادي در تعداد طبقات 5و13 كه طبق آيين نامه ايران طراحي گرديده، انتخاب شده است. تمام زلزله هاي حوزه نزديك ايران به همراه زمين لرزه هاي چي چي تايوان و لندرز آمريكا كه در آنها موجهاي پالسي شكل ديده مي شد، در كنار سه ركورد ثبت شده در حوزه دور سازه هاي منتخب، مورد تحليل و بررسي قرار بگيرند. بر اساس تحليل هاي غير خطي مقدار تغيير مكان طبقات، شتاب و سرعت طبقات، برش و ممان پايه براي حركات حوزه نزديك بيشتر از حوزه دور بود. بررسي پارامترهاي مربوط به نزديكي گسل درحركات زمين، نشان مي دهد كه در نواحي حوزه نزديك در مقايسه با حوزه دور، نيازهاي سازه بيشتر خواهد بود.