بهينه سازي شكل سدهاي بتني وزني به روش FSO

هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

18 الي 20 اردیبهشت 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: بطور كلي كاهش و بهينه نمودن هزينه ها چه در طراحي و چه در مسائل اجرايي از ديرباز نظر مهندسين را به خود معطوف داشته است كه در اين ميان مسئله سدسازي با توجه به مسائل فني خاص خود و حجم بالاي بتن ريزي از اهميت ويژه اي برخواردار مي باشد. هدف از اين پژوهش بهينه سازي شكل سدهاي بتني وزني بوده بطوريكه كاهش حجم در بتن ريزي را به دنبال داشته باشد. براي بهينه سازي مسئله روش Evolutionary Structural Optimization) ESO) مبتني بر قيود حاكم بر طرح در نظر گرفته شده كه اين روش براي بهينه سازي توپولوژي، شكل و اندازه انواع سازه هاي دو و سه بعدي بسيار كارآمد و دقيق مي باشد. در اين راستا يك برنامه كامپيوتري آناليز المان محدود با المانهاي مثلثي 6 گرهي به همراه پياده سازي الگوريتم ESO بر مبناي حذف المان بر اساس تراز تنش فون ميسط (Von Mises) به زبان برنامه نويسي فرترن (Fortran) تهيه شده كه مبناي آن تكامل سازه از يك مدل هندسي اوليه فرضي به يك مدل نهايي بهينه مي باشد. يك مدل هندسي اوليه كه بتواند تمام نواحي طرح بهينه را بپوشاند ارائه و قيود مختلفي متناسب با آن تعريف شده كه در هر مرحله آناليز با حذف تدريجي مصالح غير موثر ازمدل، سازه به سمت بهينه شدن سوق پيدا مي كند.