نقدي بر پيش نويس ضوابط طراحي و اجراي ساختمان هاي با اتصال خورجيني

هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

18 الي 20 اردیبهشت 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: با تلاش پيگير و مستمر چندين ساله جامعه علمي و اساتيد توانمند كشور در ارتباط با شناخت رفتار اتصالات خورجيني و ارائه راه كارهاي اصلاحي، نهايتا پيش نويس ضوابط طراحي و اجراي اين ساختمان ها به عنوان حاصل كار منتشر شد و جايگاه اين اتصالات را كه زماني وجود آن ها به عنوان جامعه علمي كشور محسوب مي گرديد، به مرتبه افتخاري ملي ارتقاء داد. بديهي است با توجه به اين كه اين اتصالات تقريبا مختص كشور ما است، هنوز كارهايي جدي را مي طلبد، از جمله اينكه بالاترين امتياز اتصالات خورجيني نسبت به اتصالات استاندارد كه موجب رواج آن ها در كشور، حتي در زمان ممنوعيت آن ها از سوي جامعه علمي شده است، سهولت اجراي آن ها است. بنابراين نگارندگان بر اين باورند كه هدف نهايي مطالعات بايستي رسيدن به جزئيات و دستور العمل هايي باشد كه ضمن داراي بودن غناي علمي، از سهولت اجرائي قابل قبولي برخوردار باشد، بگونه اي كه به اين امتياز اتصال خدشه اي وارد نگردد. در اين مقاله، سعي نگارندگان بر اين است كه با تكيه بر مطالعات پژوهشي انجام شده تا بحال و پژوهشي كه در حال انجام دارند، ضمن بررسي پاره اي از ضوابط مندرج در اين پيش نويس، به ارائه راه كارهايي در اين زمينه بپردازند.