شناسايي خصوصيات ديناميكي سدهاي بتني با استفاده از آزمايش ارتعاش اجباري

هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

18 الي 20 اردیبهشت 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: خصوصيات ديناميكي سازه ها از قبيل پريودهاي طبيعي ارتعاش، شكل مودهاي ارتعاشي و درصد ميرايي در رديف مهمترين عواملي هستند كه نحوه رفتار سازه را در برابر زلزله مشخص مي كنند. در اين تحقيق الگوريتم مناسب و موثري براي شناسايي خصوصيات ديناميكي سدهاي بتني با استفاده از آزمايش ارتعاش اجباري پيشنهاد شده است. انجام آزمايش ارتعاش اجباري روي سد شهيد رجايي و پردازش ركوردهاي ثبت شده با استفاده از الگوريتمي كه ارائه شده منجر به شناسايي و محاسبه فركانس هاي طبيعي، شكل مودهاي ارتعاشي و درصد ميرايي هاي متناظر هر مود، براي 9 مود ارتعاش شد. انطباق بين مدل المان محدود سيستم سد-مخزن و فونداسيون و آزمايش براي 8 مود بدست آمده از آزمايش انجام شد.