بررسي عملكرد موج شكن هاي شناور شيب دار با استفاده از مدل فيزيكي

هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

18 الي 20 اردیبهشت 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: در اين تحقيق بيش از 80 آزمايش بر روي موج شكن شناور شيب دار انجام شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش مدل فيزيكي در فلوم موج مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري وزارت جهاد كشاورزي انجام گرديده و كليه آزمايشها با استفاده از امواج منظم انجام شده اند. در اين آزمايشها اثر ارتفاع و پريود موج و نيز زاويه شيب سازه بر ضريب عبور موج از سازه مورد بررسي قرار گرفته و عملكرد موج شكن شناور شيب دار با محدوده اي از ارتفاعهاي موج تابشي، پريودهاي 4، 6 ، 8 و 10 ثانيه و سه زاويه شيب 13/5، 14و 14/5 درجه مورد بررسي قرار گرفته است.