بررسي اثر شرايط جريان ورودي در ايجاد جريانهاي گردابي

هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

18 الي 20 اردیبهشت 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: دو پارامتر عمده كه تمامي محققان در تشكيل گرداب موثر مي دانند، عدد فرود و عمق استغراق در دهانه آبگير است. ليكن درآبگير نيروگاه ها محدود كردن عدد فرود و يا عدد استغراق بحراني جريان، تاثير عمده اي بر راندمان نيروگاه خواهد داشت. از اين رو در اين تحقيق علاوه بر دو مورد فوق پارامتر ديگري به نام نسبت تقارن توزيع سرعت جريان نزديك شونده مورد بررسي قرار گرفته است. اين نسبت كه با ضريب چولگي توزيع سرعت جريان در كانال تقرب مورد استفاده قرار گرفته است، اثر محسوسي بر شكل گيري و تشديد گرداب دارد كه اين موضوع توسط داده هاي آزمايشگاهي نشان داده شده است.