تاثير انعطاف پذيري پوشش در رفتار ديناميكي ديوارهاي خاكي مسلح شده با ژئوسينتتيك ها

هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

18 الي 20 اردیبهشت 1385، تهران - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: استقبال از ديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي در دو دهه اخير، به لحاظ رفتار مناسب و برتري ژئوسنتتيك ها نسبت به ساير مسلح كننده ها باعث شده تا محققين نگاه ويژه اي به طراحي اين سازه ها داشته باشند. از طرفي ضعف روش هاي موجود و نيز محدود بودن مطالعات ديناميكي كه به رفتار ديوار خاك مسلح ژئوسنتتيكي در حين زلزله بپردازد، نياز به تحقيقات بيشتري بر روي اين سازه ها را آشكار مي سازد. به لحاظ سرعت و هزينه كمتر، محققين در سالهاي اخير بيشتر بر روي شبيه سازي به روش عددي متمركز شده تا به مطالعه تاثير پارامترهاي موجود بپردازند. تحقيق حاضر درمطالعه اين مسير، با مدلسازي عددي تفاضل محدود به كمك نرم افزار FLAC كوشيده است تا به مطالعه تاثير پوشش درديوارهاي خاك مسلح ژئوسنتتيكي بپردازد. نتايج نشان مي دهد كه عدم در نظر گيري اين پارامتر كه معمولا در طراحي لحاظ نمي شود ممكن است باعث عدم سرويس دهي مناسب سازه شود.