چالشهاي برون سپاري پروژه هاي تحقيق و توسعه درصنايع دريايي ايران

پانزدهمين همايش صنايع دريايي

7 آبان الي 10 آبان 1392، كيش - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: واژه برون سپاري به معناي استفاده ازشبكه گسترده تامين كنندگان بيروني برايا نجام بخشي ازفعاليت هاي يك سازمان است كه باتوجه به راهبردهاي پيشروي سازمان ها و موسسات مورد استفاده قرار مي گيرد. امروزه انجام فعاليت ها بااستفاده ازتوانمندي هاي بيرون ازسازمان پديده جديدي نبوده و امري عادي تلقي مي شود اما برون سپاري فعاليت هاي تحقيق و توسعه روشي است كه درسالهاي اخير بيشتر موردتوجه قرارگرفته و توسط برخي موسساتو سازمانهاي تحقيقاتي درحال اجرا مي باشد. برون سپاري پروژه هاي تحقيق و توسعه به دليل ويژگيهاي خاص اين نوع فعاليت ها ازماهيتي خاص و متمايز برخوردار است چرا كه موضوعات تحقيق وتوسعه درارتباط نزديك با شايستگي هاي محوري و فعاليت هاي كليدي يك سازمان است برون سپاري پروژه هاي تحقيق و توسعه عليرغم فراهم نمودن منابع فراواني چون كاهش هزينه توزيع ريسك افزايش سرعت دسترسي و ... براي سازمان برون سپار همواره ميتواند با چالشهايي چون نشت اطلاعات و خطرافشاي اسرار تجاري و صنعتي به خطرافتادن شايستگيهاي محوري و ... همراه باشد.