چالشهاي فراروي صنايع دريايي در مواجهه با پديده جهاني شدن و اعمال راهكارها و سياستهاي استراتژيك

پانزدهمين همايش صنايع دريايي

7 آبان الي 10 آبان 1392، كيش - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: بدون ترديد اصطلاح جهاني شدن از رايج ترين واژه ها در دهه هاي آخر قرن بيستم و شروع هزاره جديد مي باشد كه به يكي از مهمترين مسائل جهان معاصر اشاره دارد. جهاني شدن فرايندي است كه داراي ابعاد متنوع اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در دنياي معاصر است. يكي ازمهم ترين بخش هاي مطالعات استراتژيك صنايع دريايي، شناخت وضعيت موجود صنعت دريايي كشور مي باشد. تصميم به بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات دريايي كشور و نيز قوانين به اصطلاح تكميلي بعد از آن، توسط كارشناسان و صاحب نظران واقعي دريايي كشور با در نظر داشتن منافع ملي كشور و نگاهي به ماهيت بين المللي آن، الزام به شناخت هر چه دقيق تر صنايع دريايي را دو چندان مي نمايد تا با اين شناخت بتوان قانوني را تدوين نمود كه در مرحله اجراء با كمترين چالش و بي مهري از جانب حاكميت و ديگر بخش هاي درگير در آن (ملي و بين المللي) موردپذيرش قرار گيرد. در اين مقاله به علت رعايت محدوديت صفحات، از بين بخش هاي متنوع صنايع دريايي،تنها دو صنعت مهم كشتيراني و كشتيسازي(ساخت و تعمير كشتي) مورد بررسي قرار گرفته اند. بنابراين در اين مطالعه ضمن واكاوي، كنكاش و نگاهي موشكافانه، به دورنماي مشكلات ساختاري و تهديدهاي پيش روي اين دو صنعت، راهكارهاي استراتژيك و اجرايي مهم در زمينه حل مشكلات موجود و ارتقاء سطح توليد ملي، پرداخته شده است.