مطالعه و ارزيابي روشهاي مستقيم تامين درآمد در سازمان بنادر و دريانوردي

پانزدهمين همايش صنايع دريايي

7 آبان الي 10 آبان 1392، كيش - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: مهمترين شيوه حصول درآمد در سازمان بنادر و دريانوردي، ناشي از عمليات اجرايي مرتبط با وظايف ذاتي سازمان مي باشد كه به آن درآمدهاي مستقيم يا عملياتي اطلاق مي گردد، كه اين نوع درآمد از طريق تعرفه ها محقق مي شود. در اين مقاله ابتدا به مفاهيم و مباني تعرفه خدمات بندري به عنوان مهمترين عامل درآمدزايي در بنادر پرداخته شده است. سپس ميزان درآمدهاي مستقيم در 5 محور، هزينه هاي بندري بر كالا - عمليات دريايي و بندري بر شناورها - حقوق و عوارض وارده بر شناورها – عوارض وارده بر كالا و ساير درآمدهاي عملياتي، در يك دوره چهار ساله منتهي به سال 1390 مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. در خاتمه با مقايسه اطلاعات و آمار گردآوري شده ، تصوير روشني از عملكرد مالي سازمان و نقش درآمدهاي مستقيم در سر جمع درآمدها به صورت مجزا ارائه شده است.