روش سيستم پويا در مطالعه تأثير فعاليت هاي بندري بر اقتصاد منطقه

پانزدهمين همايش صنايع دريايي

7 آبان الي 10 آبان 1392، كيش - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: در اين مقاله روشي جهت مطالعه اثر فعاليت هاي بندر، بر فعاليت هاي تجاري منطقه ارائه گرديده است. اين مدل فرايند تصميم سازي حمل كالا توسط كشتيها را كه مقصد نهايي آنها منطقه مورد نظر بوده و يكي از بنادر موجود در منطقه را انتخاب مي كنند، شبيه سازي مي كند.ديناميك مدل ارايه شده يكي از بارزترين ويژگيهاي آن مي باشد. براي اين منظور يكي از بنادر منطقه مورد نظر به عنوان بندر هدف و ساير بنادر به عنوان بنادر رقيب در نظر گرفته مي شوند. در اين بين فعاليتهاي تجاري منطقه نيز از طريق جريان ورود و خروج كالا از انبارهاي بنادر مورد ارزيابي قرار مي گيرد. نتيجه نهايي، وضعيت ترافيك بندر هدف با توجه به ميزان سرمايه گذاريهاي و تعمير و نگهداري صورت گرفته بر روي زيرساختهاي موجود بندر است. در كنار آن كاهش هزينه هاي فعاليت هاي بندري بر اساس اين سرمايه گذاري نيز بررسي مي شود.