اندازه گيري آلايندگي و بررسي وضعيت تطبيقي هزينه هاي ناشي از مصرف سوخت ناوگان دريايي در سه استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان

پانزدهمين همايش صنايع دريايي

7 آبان الي 10 آبان 1392، كيش - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: امروزه حمل ونقل دريايي به دليل استفاده از آب هاي بين المللي و سهم عمده در انتقال كالاها ي جهاني بين دول مختلف از توجه خاص بين المللي نسبت به ساير شقوق حمل و نقل بر خوردار مي باشد. از آنجا كه اين بخش در ايجاد آلاينده هاي ناشي از مصرف سوخت نقش بسزايي دارد،لذا تحقيق و پژوهش در رابطه با محيط زيست و آلودگي دريايي و تأثير آنها بر وضعيت حمل و نقل دريايي و ساكنان آن مي تواند علاوه بر توسعه در جامعه دريايي سبب ارايه طرح ها و ضوابط جديد با توجه به شرايط ايران گردد و نقش ايران را در مجامع بين المللي پررنگ تر نمايد. با توجه به آنكه قلب صنعت كشتيراني ايران در جنوب كشور مي باشد لذا در اين مطالعه اقدام به برآورد ميزان انتشار آلاينده و هزينه اجتماعي توليد شده ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي در صنعت كشتيراني در سه استان جنوبي (بوشهر، خوزستان و هرمزگان) شده است. روش بررسي در اين مطالعه استفاده از جدول داده - ستانده، تراز نامه انرژي و بكارگيري ضرايب EPA مي باشد. نتايج حاكي از آن است كه از لحاظ ميزان آلايندگي و قيمت سايهاي آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي در بخشهاي حمل و نقل دريايي مسافر و بار، استان هاي هرمزگان، خوزستان و بوشهر به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.