بررسي وجود اثرات تقويمي بر عمليات تخليه و بارگيري بنادر شهيد رجايي و امام خميني(ره)با استفاده از رويكرد تسلط تصادفي

پانزدهمين همايش صنايع دريايي

7 آبان الي 10 آبان 1392، كيش - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: عمليات تخليه و بارگيري از دير باز به عنوان اولين و اصلي ترين وظيفه ي هر بندري تعريف گرديده است؛ اگرچه امروزه وظايف متعدد ديگري نيز در كنار آن به وجود آمده است. بنابراين شناخت نوسانات تخليه و بارگيري در بنادر به عنوان شاخص صادرات و واردات دريايي و ابزار مقايسه عملكرد و رتبه بندي بنادر در سطح جهاني، حائز اهميت بسياري است.در اين مقاله به بررسي وجود اثرات تقويمي اثر ماه هاي سال برعمليات تخليه و بارگيري بنادر شهيد رجايي و امام خمين ي (ره) با استفاده ازرويكرد تسلط تصادفي پرداخته مي شود. جامعه آماري اين تحقيق داده هاي مربوط به عمليات تخليه و بارگيري ماهيانه اين بنادر طي سال هاي 1380 تا 1390 است كه مشتمل بر 264 مشاهده هر بندر 132 مشاهده مي باشد. نتايج بدست آمده، فرضيه وجود اثرات تقويمي بر عمليات تخليه و بارگيري بنادر مذكور را تأييد مي نمايد؛ بدين معني كه تغييرات در ميزان تخليه و بارگيري ماه هاي مختلف سال تصادفي نبوده بلكه تحت تأثير اثرات تقويمي است. براساس نتايج حاصله، در بندر شهيد رجايي بيشترين اثر مربوط به آذر ماه بوده و تقريباً اين اثر در تمامي يازده سال مورد مطالعه، تأييد گرديده است. در مقابل كمترين اثر و بازدهي مربوط به آبان ماه بوده است. در بندر امام خميني (ره) بهمن ماه بيشتر ين اثر و د ي ماه داراي كمترين اثر بوده است و اين آثار در تمامي يازده سال مورد مطالعه، تأييد گرديده است. نتايج حاصل از تحقيق، مي تواند راهنماي مديران و مسئولين بنادر، تجار و سرمايه گذاران باشد.