بررسي كيفي پيمانكاران باروش تحليل سلسله مراتبي مطالعه موردي: پروژه موجشكن هاي طرح توسعه بنادركوچك چندمنظوره

پانزدهمين همايش صنايع دريايي

7 آبان الي 10 آبان 1392، كيش - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: كيفيت درچهارچوب نيازهاي مشتري تعريف مي شود. هرپروژه بنا به نيازهاي كارفرما و استانداردهاي مرتبط معيارهاي كيفي متفاوتي دارند. اين معيارها باتوجه به استانداردهاي ساخت و مديريتي تعيين و سپس به ارزيابي پيمانكاران پرداخته مي شود دراين راستا معيارهاي فني ازاستانداردهاي مديريت پروژه ايمني و ساخت استخراج شده است براي سهولت جمع اوري نظرات ناظران فني درخصوص معيارهاي استخراج شده اين نظرات بطور زباني درچك ليستها جمع اوري و اعدادفازي به آن تخصيص مي يابد. سپس با استفاده ازروش چن اين اعدادفازي به غيرفازي تبديل شده و درارزيابي كيفي پيمانكاران استفاده ميشود درمطالعه پيشرو وزن هرمعيار بااستفاده ازتحليل سلسله مراتبي تعيين و بامقايسه زيرمعيارها و درنظر گرفتن وزن معيارهاي اصلي اوزان نهايي حاصل ميشود درنهايت باروش مجموع ساده وزن فازي fuzzy SAW نظرات ناظران جمع بندي شده و امتيازكيفي هرپيمانكار درراستاي هدف كنترل كيفيت ازمباحث PMBOK سنجيده مي شود.