نقش، ضرورت و كاربردهاي مدلسازي و پيش بيني پديده هاي دريايي در توسعه سواحل

پانزدهمين همايش صنايع دريايي

7 آبان الي 10 آبان 1392، كيش - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: در اين پژوهش نقش و ضرورت مدلسازي و پيش بيني جريانات و پديده هاي دريايي را مورد بررسي قرار داده شده است. سواحل به دليل تاثير جريان هاي اقيانوسي، جريان هاي پيچيده اي داشته و امواج بلند اقيانوسي سواحل كشور مخصوصا سواحل درياي عمان را تحت فرسايش قرار داده است. بررسي و پيش بيني فرآيندها و اتخاذ روش هايي براي مواجهه با اثرات ناخواسته آنها به منظور مديريت و برنامه ريزي سواحل و بنادر حائز اهميت مي باشد. علاوه بر آن شناخت فرآيندهاي ساحلي در سواحل بكر و دست نخورده براي ارائه برنامه هاي مديريتي و انجام پروژه هاي مهندسي آينده الزامي است.