بهبود عملكرد در صنايع دريايي بر اساس رويكردهاي نوين مديريتي

پانزدهمين همايش صنايع دريايي

7 آبان الي 10 آبان 1392، كيش - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: مديريت يكي از مهمترين فعاليتها در زندگي اجتماعي بشر امروز است. به مدد اين فعاليت است كه مأموريتها و اهداف سازمان محقق مي شوند. در مقاله حاضر در راستاي بهبود عملكرد، مباحث مهم مديريتي كه امروزه در صنايع كشتي سازي و فراساحل مورد استفاده قرار مي گيرد، بررسي شده است. در قسمت اول اهميت طرح و برنامه و جايگاه آن در صنايع دريايي و فراساحل توضيح داده شده است. در قسمت دوم نيز ساختارسازماني و اجزاي مختلف آن تشريح گرديده است. در ادامه مديريت صنايع دريايي و فراساحل ايران از گذشته تا كنون، مورد اشاره قرار گرفته است. همچنين طراحي گام به گام يك كارخانه كشتي سازي، كنترل كيفيت، روشهاي كاهش هزينه و مهندسي ارزش تشريح شده است. سپس عوامل موثر بر بهبود عملكرد صنايع دريايي و فراساحل مورد بحث قرار گرفته است. در انتها، چگونگي پيشرفت مديريت صنايع دريايي و فراساحل بررسي شده است.