برنامه ريزي استراتژيك توسعه ترانزيت كانتينري بنادر جنوب ايران با استفاده از مدلSWOT

پانزدهمين همايش صنايع دريايي

7 آبان الي 10 آبان 1392، كيش - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: در اين مقاله تلاش گرديده است تا با نگرشي بر رشد حمل و نقل دريايي ايران و تمركز بر توسعه ترانزيت كانتينري ينادر جنوب كشور و با استفاده از تحليلSWOT مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. بخشي از اين تحقيق اختصاص به تحليلSWOT در راستاي ارزيابي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدهاي ترانزيت حمل و نقل كانتينري بنادر جنوبي كشور دارد. با انجام مصاحبه هاي نيمه ساختار يافته با تعدادي از صاحبنظران دريايي، و روش دلفي عوامل و شاخص هاي اوليه استخراج گرديد و پس از اعمال اصلاحات و تغييرات در عوامل و شاخص هاي اوليه (رويكرد كيفي) با استفاده از تحليل سوات مبناي شروع فرآيند مدل سازي تحقيق در ذهن محقق شكل گرفت. در مرحله اول دلفي اعضاي پنل از مجموع 76 شاخص توسعه ترانزيت كانتينري بنادر جنوب كشور 65 شاخص را تائيد نمودند. چهار مورد پيشنهاد اصلاحات دادند و 3 مورد جديد افزودند، در پايان مرحله دوم دلفي 72 شاخص براي توسعه ترانزيت كانتينري تاييد گرديد. در مرحله دوم دلفي، با جمع بندي محقق از نتايج مرحله اول پرسشنامه اي جديد در اختيار پنل خبرگان دريايي قرار گرفت كه ميانگين پاسخ هاي خبرگان به جزء تغييرات اندك حكايت از توافق مناسب در خصوص ابعاد، مولفه ها و شاخص هاي مدل داشت. از اينرو بواسطه كفايت مراحل دلفي، روايي مدل و شاخص هايي كه مبناي طراحي پرسشنامه آزمودني ها بودند تاييد گرديدند.