مهندسی مکانیک مدرس

مهندسی مکانیک مدرس

سردبير : دکتر مهدی معرفت
ويراستار : دکتر غلامحسین لیاقت، دکتر حسن مسلمی نایینی، دکتر کیومرث مظاهری، دکتر مهدی معرفت، دکتر سید علی اکبر موسویان، دکتر محمود مهرداد شکریه ، دکتر خسرو نادران طحان، دکتر نادر نریمانزاده
وب سايت : http://mme.modares.ac.ir/
ISSN : 1027-5940
ISSN Online : 2476-6909
نشاني : ایمیل: chiefeditor.mme@modares.ac.ir و modir.mme@modares.ac.ir
شماره تماس : 021-82883983

ليست شمارگان