مهندسی مکانیک شریف

مهندسی مکانیک شریف

سردبير : دکتر ابوالحسن وفایی
ويراستار : دکتر عباس انواری، دکتر عباس افشار، دکتر اعظم ایرجی زاد، دکتر داور بقاعی، دکتر یحیی تابش، دکتر جعفر توفیقی داریان، دکتر حسن حاجی کاظمی، دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف، دکتر یدا... سبوحی، دکتر سعید سهراب پور، دکتر مجید صادق آذر، دکتر علی اکبر صالحی، دکتر ناصر ط
ISSN : 1028-7167
نشاني : تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، پست الکترونیکی مجله: Pajouhesh@sharif.edu
شماره تماس : 66164093 داخلی 1

ليست شمارگان