مهندسی دریا

مهندسی دریا

سردبير : دكتر محمد سعيد سيف
ويراستار : دكتر روزبه پناهي
وب سايت : http://marine-eng.ir/
ISSN : 1735-7608
نشاني : تهران، بزرگراه اشرفي اصفهاني، خيابان پيامبر، خيابان شاهد، كوچه وحدت 4، پلاك 8، واحد 4- كدپستي 1473684964صندوق پستي: 874-13445
شماره تماس : 021-44273495-7

ليست شمارگان