کنترل

کنترل

سردبير : پروفسور علی خاکی صدیق
ويراستار : پروفسور علی خاکی صدیق (استاد)- پروفسور ایرج گودرزنیا (استاد)- پروفسور حمید خالوزاده (استاد)- پروفسور پرویز جبه دار مارالانی (استاد)- پروفسور علی غفاری (استاد)- دکتر حمیدرضا مومنی (دانشیار)- پروفسور سید کمال الدین نیکروش (استاد)- پروفسور مسعود شفیعی (استاد
وب سايت : http://joc.kntu.ac.ir/
ISSN : 2008-8345
نشاني : تهران - خیایان شریعتی - نرسیده به پل سید خندان - دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، پست الکترونیکی : control@joc-isice.ir

ليست شمارگان