علوم رایانشی

علوم رایانشی

سردبير : دکتر عباس نوذری دالینی
ويراستار : دکتر عباس نوذری دالینی، مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ، دکتر منصور جم زاد، دکتر حسين پدرام، دکتر حسن رشیدی، دکتر محسن ابراهیم مقدم، دکتر محمد گنج تابش، دکتر هدیه ساجدی، دکتر عليرضا باقري، دکتر اسلام ناظمی
وب سايت : http://csj.isi.org.ir/
نشاني : ایمیل: csitjour@gmail.com

ليست شمارگان