صنایع الکترونیک

صنایع الکترونیک

سردبير : دکتر محمد کاظم مروج فرشی
ويراستار : دکتر وحید احمدی ، دکتر محمود احمدیان عطاری ، دکتر محمد سلیمانی ،دکتر جواد صالحی ،دکتر مهدی فردمنش ،دکتر حمید لطیفی ،دکتر شهرام محمدنژاد ،دکتر ابراهیم محمودزاده ،دکتر محمدکاظم مروج فرشی ،دکتر زین العابدین نوایی
ISSN : 1683-0857
نشاني : تهران - میدان نوبنیاد - خیابان شهید لنگری، ایمیل: journal@sairan.ir

ليست شمارگان