ترميم شيار سطحي فولاد ساختماني از طريق جوشكاري شعله‌اي و جوشكاري نفوذي

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد

دوره 11 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده: براي بهبود خواص مكانيكي و افزايش عمر مفيد قطعات فلزي از روش هاي مختلف جوشكاري براي ترميم ترك سطحي قطعات فلزي استفاده مي‌ شود. در اين پژوهش براي ترميم شيار‌هاي سطحي فولاد ساختماني، كارآيي دو روش جوشكاري به نامهاي جوشكاري شعله‌اي با پاشش پودر آهن خالص و جوشكاري نفوذي با پودر آهن خالص از طريق القاي مغناطيسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. ابتدا 8 دسته نمونه شامل 2 دسته نمونه به عنوان نمونه شاهد و 6 دسته ديگر شامل نمونه‌ هاي شياردار به عمق 1 ميليمتر‌ و به طول 12/5 ميليمتر و با دهانه شيار به اندازه‌هاي 0/5، 0/75 و 1 ميلي‌ متر تهيه شد. سپس فرآيند ترميم انجام شد. نتايج نشان داد كه بعد از ترميم شيار سطحي، استحكام كششي نمونه‌ هاي ترميم يافته به روش جوشكاري شعله‌ اي و جوشكاري نفوذي به ترتيب با اختلاف 2/5 و 7/5 درصد به استحكام كششي فلز پايه رسيده است. بنابراين براي تعمير ترك سطحي فولاد ساختماني، روش جوشكاري شعله‌ اي مطمئن‌ تر از روش جوشكاري نفوذي است.
Repair of Structural Steel Surface Groove by Using Spray Welding and Diffusion Welding Methods
11(3) : 113-125
Article Type: Original Article
Abstract: To improve mechanical properties and increasing useful life of metal parts, different methods of welding are used for repairing surface crack of metal parts. In this research, performance of flame welding by spraying pure iron powder and diffusion welding of pure iron powder through magnetic induction evaluated for repairing surface cracks of structural steel. First, eight specimens prepared including two control specimen and other six specimens grooved specimens in depth of 1mm and in length of 12.5mm and groove width in the sizes of 0.5, 0.75 and 1mm. then, two methods of repairing had done. Results showed that after repairing surface groove by using flame welding method and diffusion welding method, tensile strength of the repaired specimens reached to the tensile strength of control specimen with the margin of 2.5% and 7.5%, respectively. Therefore, flame welding method was safer than diffusion welding method for repairing surface groove of structural steel by using pure iron powder.
قیمت : 20,000 ريال