ارزيابي ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال غير مشابه اينكلوي 825 به فولاد زنگ نزن آستنيتي 316L

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد

دوره 11 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده: در اين پژوهش اتصال جوشكاري سوپر آلياژ اينكلوي 825 به فولاد زنگ نزن آستنيتي 316L به روش جوشكاري قوسي تنگستن-گاز با دو فلز پركننده 625 (ERNiCrMo3) و فولاد زنگ نزن آستنيتي ER308L بررسي گرديد. بررسي‌ها نشان دهنده ساختار دندريتي در فلز جوش اينكونل 625 و سلولي-دندريتي در ساختار فلز جوش 308L بود و هيچ گونه ترك انجمادي در ساختارها مشاهده نشد. در فصل مشترك فلزهاي جوش با فلز پايه به جز فصل مشترك فلز پايه 316L با فلز جوش 308L درشت شدن دانه ها مشاهده شد. از نظر خواص مكانيكي فلز جوش جوشكاري شده با سيم جوش اينكونل 625 با استحكام نهايي 562/5 مگاپاسكال، داراي خواص مكانيكي بهتري بود.
Dissimilar welding of Incoloy 825 to AISI 316L austenitic stainless steel and evaluation of Microstructure and Mechanical properties
11(3) : 87-100
Article Type: Original Article
Abstract: In the present study, dissimilar joints welding of Incoloy 825 superalloy/316L austenitic stainless steel by gas tungsten arc welding (GTAW) were investigated. In Inconel 625 weldment, dendretic microstructure was seen where cell-dendretic microstructure was found in base metal. There was no solidification crack in structure. In weldment/base metal interface, grain growth was seen in all of them except in 316L base metal/weldment 308L.Improved mechanical properties of weldment were attained by using of Inconel 625 welding wire.
قیمت : 20,000 ريال