برچسب مواد غذايي: مفاهيم، كاركردها و دلايل استفاده يا عدم استفاده از آن

علوم و فنون بسته بندی

دوره 8 - شماره 31

نوع مقاله: Review Article
چكيده: امروزه تصميمات خريد به طور عمده در درون فروشگاه اتفاق مي افتد و بسته بندي محصول به منظور محدود كردن نياز به نيروي فروش در لحظه خريد طراحي شده است. از اين رو، برچسب مواد غذايي احتمالاً به مهم ترين و اثرگذارترين عامل در تصميم گيري خريد مشتري تبديل شده است، چرا كه اكثر اطلاعات مورد نياز مشتري از جمله نام تجاري و تركيبات محصول روي برچسب چاپ مي شوند. هدف از اين مقاله، ايجاد آگاهي در خصوص اهميت برچسب مواد غذايي در انتخاب محصولات غذايي است. بدين منظور، در اين مطالعه سعي شده است تا با نگاهي جامع پيرامون برچسب مواد غذايي؛ مفاهيم، اهميت، انواع اطلاعات، الزامات قانوني، كاركردها و همچنين دلايل استفاده يا عدم استفاده از آن مورد بررسي قرار گيرد.