سنجش ارتباط بسته بندي سبز با رفتار خريد مصرف كنندگان محصولات تند مصرف

علوم و فنون بسته بندی

دوره 8 - شماره 31

نوع مقاله: Original Article
چكيده: اين پژوهش جهت بررسي عوامل موثر بر خريد محصولات تند مصرف با بسته بندي سبز در رفتار مصرف كنندگان و همچنين سنجش نظر ايشان براي تمايل در استفاده از بسته بندي هاي سبز صورت مي گيرد. امروزه مصرف جهاني در راستاي حفاظت از منابع طبيعي صورت مي گيرد. اين تحقيق در زمينه شناسايي و تعيين عواملي است كه منجر به تمايل رفتار مصرف كننده در استفاده از بسته بندي سبز مي شود. در واقع، بررسي رابطه بين رفتار خريد مصرف كنندگان و محصولات تندمصرف با بسته بندي سبز مي باشد. دستاورد اين پژوهش، استفاده از بسته بندي هاي سبز و جايگزين نمودن بسته بندي هاي دوست دار محيط زيست بجاي بسته بندي هاي عادي است. پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و روش گردآوري اطلاعات، توصيفي – پيمايشي است. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف، كاربردي و روش گردآوري اطلاعات، توصيفي- پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش، كليه افراد مصرف كننده محصولات تندمصرف مي باشد كه بسيار بزرگ و نامحدود است، لذا براي نمونه گيري از روش نمونه گيري تصادفي در دسترس استفاده گرديد. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران به دست آمده و تعداد 384 نفر از مشتريان به عنوان آماري در نظر گرفته شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسش نامه اي مشتمل بر 27 سوال كه پس از تكميل بين نمونه آماري توزيع و پس از جمع آوري، داده هاي حاصل با استفاده از روش رگرسيون خطي و بهره گيري از نرم افزار AMOS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.