استفاده راهبردي از رنگ در بسته بندي كالاهاي داراي نشان تجاري

علوم و فنون بسته بندی

دوره 8 - شماره 31

نوع مقاله: Original Article
چكيده: اين مقاله به موضوع كمتر شناخته شده عملكرد رنگ هاي بسته بندي مي پردازد و اينكه چگونه رنگ ها به جلب توجه مشتري ها كمك نموده و آگاهي مشتري را در زمان خريد تحت تاثير قرار مي دهند. با مروري بر پژوهش هاي مربوط به رنگ، در اين مطالعه در خصوص برجسته نمودن ماهيت چندگانه و يا عملكرد چند منظوره رنگ بسته بندي، اولين گام برداشته شده است. همچنين در اين مطالعه، مباني نظري و چهارچوب هدف ها در جهت عملكرد رنگ هاي بسته بندي و ارتباط متقابل آن ها گسترش مي يابند. با وجود اين رويكرد، در اين تحقيق هم دانش موجود در اين زمينه خلاصه سازي شده است و هم به تنگناها و شكاف هاي حاضر در دانش موجود اشاره مي شود تا منجر به راهكارهايي در تحقيقات آينده شود. علاوه بر اين، در اين مطالعه جوانب لازم براي بازارياب ها و مديران، برجسته شده اند تا در جهت تلاش آن ها براي شناسايي نشان تجاري بهبود و پيشرفتي حاصل گردد.