تحليل معيارهاي بسته بندي محصولات صادراتي؛ مطالعه موردي: محصولات صادراتي استان سمنان

علوم و فنون بسته بندی

دوره 8 - شماره 31

نوع مقاله: Case report
چكيده: بسته بندي محصولات يكي از اركان مهم بازاريابي به شمار مي آيد. نوع بسته بندي محصولات ايراني براي عرضه در بازارهاي جهاني هميشه يكي از موضوعات بحث برانگيز بوده و بسياري از صاحب نظران، نامناسب بودن وضعيت بسته بندي محصولات ايراني را يكي از موانع توسعه صادرات مي دانند. از اين رو، در تحقيق حاضر با استفاده از روش پرسشنامه، مصاحبه و تشكيل گروه كانون با روش نمونه گيري تصادفي و بر اساس ميانگين آزمون تحليل واريانس فريدمن وضعيت بسته بندي محصولات صادراتي استان سمنان از ديدگاه معيارهاي اساسي بسته بندي مورد بررسي و تجزيه و تحليل و رتبه بندي قرار گرفته و راهكارهايي به منظور ارتقاء آن ارائه شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد محصولات صادراتي استان سمنان از نظر بسته بندي در شاخص هاي برچسب گذاري، اندازه، حمل و نقل و انبارداري، محافظت از كالا و سهولت استفاده وضعيت مطلوبي داشته اند؛ اما در عوامل طرح، رنگ، شكل ظاهري، مواد اوليه، قدرت فروش آني، قدرت رقابتي و معرفي نام تجاري، وضعيت مطلوبي ندارند.