بررسي تاثير اندازه و طراحي بسته بندي بر قصد خريد و رضايت مشتري

علوم و فنون بسته بندی

دوره 8 - شماره 31

نوع مقاله: Original Article
چكيده: در دنياي رقابتي امروزي با انواع مختلف كالا، موفقيت هر محصول در فروش، مستلزم اين است كه بسته بندي و ظاهر محصول بتواند ارتباط موثري را با خريداران ايجاد كند و زمينه جلب نظر مشتري را فراهم سازد. با توجه به نقش و اهميت بسته بندي در رفتار خريد مصرف كننده، هدف اين مطالعه، بررسي تاثير اندازه بسته بندي و طراحي بسته بندي بر قصد خريد و رضايت مشتريان محصولات بود. روش پژوهش حاضر يك پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بود، جامعه آماري اين تحقيق، 490 نفر از مسئولان يك كارخانه است، كه با توجه به جدول كرجي و مورگان 219 نفر به عنوان حجم نمونه با روش در دسترس انتخاب شدند، ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه محقق بود كه روايي آن با استفاده از اعتبار صوري و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه مقدار آلفاي كل به دست آمده آن برابر 795/0 بود و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss21 انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد بين طراحي بسته بندي محصول، اندازه محصول، اطلاعات محصول و فناوري بسته بندي محصول با قصد خريد مصرف كننده همبستگي معناداري وجود دارد، نتايج تحليل رگرسيون نشان داد متغيرهاي طراحي بسته بندي محصول، اندازه محصول، اطلاعات محصول بر روي بسته، فناوري بسته بندي 75 درصد واريانس قصد خريد مصرف كننده تبيين مي كنند.